Pripomienky k Návrhu zákona o odbytovom fonde.

-Každá snaha v tomto smere je dobrá.

-Inšpirácia rakúskymi skúsenosťami je veľmi potrebná, ale prevzatie ad block je rizikové, narazí najmä na ochotu a schopnosť platiť, nakoľko Rak podpory sú iné.

-Podobné fondy sme aj v minulosti úspešne prevádzkovali, ale s výmenou vlády sa zrušili, čím vznikli väčšie škody ako prínosy /podporný a záručný fond, fond na zveľaďovanie pôdneho fondu/.

-Z predchádzajúceho vyplýva, že podporné inštrumenty /vrátane tohoto fondu/ majú byť súčasťou nástrojov na naplnenie cieľov dlhodobej Agrárnej politiky SR, ktorá bude zafixovaná ústavnou väčšinou NRSR , aby sa nemenila od vlády po vládu.

-Na naše pomery odporúčam zvážiť takúto činnosť ako súčasť obnoveného Podporného a garančného fondu, kde by sa okrem podnikateľských fin. zdrojov sústreďovali aj bankové /na účelové úverovanie/ a rozpočtové fin zdroje štátnej pomoci, mimorozpočtové a rozpočtovo neutrálne zdroje.

-Pre obnovený podporný fond by mohol byť inšpiráciou podobný, dodnes fungujúci, fond ČR, ktorý mimochodom pôvodne prevzali zo SR.

Komentáre