október 2004

Pozmeňujúce návrhy k Ústavnej zmluve pre Európu

Od |11/10/2004|

A/ V odseku 4 návrhu – cieľ – navrhujem ako písmeno a) nasledovný text: “Zabezpečiť konkurencieschopnosť […]