október 2004

Pozmeňujúce návrhy k Ústavnej zmluve pre Európu

Od |11/10/2004|

A/ V odseku 4 návrhu – cieľ – navrhujem ako písmeno a) nasledovný text: “Zabezpečiť konkurencieschopnosť […]

júl 2004

Vyhlásenie dezignovaného predsedu komisie

Od |22/07/2004|

Peter Baco (NI). – Vážený pán predseda, V mene nezaradených slovenských poslancov za ľudovú stranu […]